Centrum Usług Wspólnych

w Święciechowie

ul Szkolna 15

64-115 Święciechowa


ogłasza nabór na : stanowisko starszy referent ds. kadrowo -płacowych

1. Wymagania niezbędne :

a) obywatelstwo polskie

b) wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
d) oświadczenie kandydata że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e) nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe :
a) sumienność, systematyczność, odpowiedzialność,
b) umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.
c) znajomość zagadnień z zakresu prawa oświatowego , prawa pracy, ZUS

e) biegła umiejętność obsługi programu Vulcan Płace, Kadry Optivum , Płatnik, SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, SJO BESTI@

f) biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (Word, Exel) i urządzeń biurowych
g) znajomość podstaw rachunkowości

h) doświadczenie co najmniej 5 letnie na w/w stanowisku

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
a) sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych, kart wynagrodzeń pracowników,
b) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i sprawozdań do ZUS-u, Urzędu Skarbowego
c) prowadzenie i archiwizacja płac i dokumentacji płacowej,
d) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,
e) sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu w/w czynności,
f) przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej,

g) przygotowywanie dokumentacji do SIO,

h) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT,

i) prowadzenie akt osobowych pracowników,

j) sporządzanie umów o pracę , zlecenie, dzieło,

k) rozliczanie projektów unijnych.

4. Wymagane dokumenty :


a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
i) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego,
k) ewentualne referencje.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 )

Dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie ul Szkolna 15, 64-115 Święciechowa ( budynek szkoły), I piętro  z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko starszego referent ds. kadrowo-płacowych ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27-06-2017r do godziny 15 stej.

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl.)

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Kwestionariusz osobowydoc47.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Zgoda na przetwarzanie danychdoc24.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Brak skazania prawomocnym wyrokiemdoc24.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Zdolność do czynności prawnychdoc24.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o zdrowiupdf178.90 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 czerwiec 2017 12:41 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 czerwiec 2017 12:41 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 czerwiec 2017 12:41 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 czerwiec 2017 12:46 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego