1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

(a)    posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

(b)   ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

(c)    do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

d)     niekaralność za przestępstwa umyślne

e)      nieposzlakowana opinia

f)       znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

g)      znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik socjalny

b)      umiejętność skutecznego komunikowania się,

c)      umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

d)     umiejętność pracy zespołowej,

e)      umiejętność organizowania pracy własnej,

f)       umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,

g)      dokładność,

h)      zaangażowanie,

i)        odporność na sytuacje stresowe,

j)        znajomość obsługi komputera i programu POMOST

k)      znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

l)        znajomość przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny

m)    znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

n)      prawo jazdy kat. B

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      praca socjalna;

b)      dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

c)      udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

d)     pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

e)      udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

f)       pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych    w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

g)      współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania   i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

h)      inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

i)        współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

j)        realizacja programu Karta Dużej Rodziny

 

4.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      curriculum vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

g)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

h)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

i)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

k)      ewentualne referencje

 

5.      Warunki pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa,

b)      wymiar czasu zatrudnienia: pełen etat.

 

6.      Termin i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej    w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 31.10.2016do godziny 15:00 osobiście lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016,  poz.902)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

 

kwestionariusz_osobowy(2).doc

oswiadczenie_o_braku_skazania_prawomocnym_wyrokiem_sadu(2).doc

oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych(2).doc

oswiadczenie_o_zdrowiu.pdf

oswiadczenie_-_dot__zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych(2).doc

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego