Wójt Gminy Święciechowa ogłasza konkurs na 4 animatorów sportu przy boiskach Orlik w Święciechowie (2 animatorów) i w Lasocicach (2 animatorów).


Forma zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy (marzec-listopad 2016 r.)
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.
2. Wymagania dodatkowe:
Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Święciechowa,
2) działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
3) organizowanie imprez, turniejów i mistrzostw,
4) włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego,
5) współpraca z nauczycielami szkół i przedszkoli w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
6) pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy,
7) zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
8) prowadzenie prac porządkowych, utrzymanie obiektu w należytym stanie i czystości,
9) doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,
10) prowadzenie wymaganej dokumentacji.
4. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),
2) dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadanie uprawnień trenerskich, instruktorskich,
3) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
4) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),
7) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),
8) oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia ze środków pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z Ministerstwa Sportu i Turystki (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),
9) koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Święciechowie i Lasocicach tj. proponowany zakres zajęć sportowo – rekreacyjnych realizowanych w 2016 r. w postaci programu, w którym zawarty będzie szczegółowy harmonogram zajęć przy uwzględnieniu 80 godzin zajęć w miesiącu (wzór harmonogramu do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl).

 


5. Termin i miejsce składania ofert:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 5 lutego 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie lub przesyłać na adres: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa z dopiskiem „Oferta pracy - Animator Orlik ”,
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po ww. terminie – nie będą rozpatrywane.
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Pliki do pobrania:

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego