WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA
ogłasza nabór kandydatów
do pracy na zastępstwo
na stanowisko do spraw funduszy strukturalnych

 

1.Wymagania niezbędne:


a) obywatelstwo polskie ,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,
c) posiadanie wykształcenia wyższego ,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
e) nieposzlakowana opinia.


2.Wymagania pożądane:


a) wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
b) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy ? Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
c) wiedza z zakresu funduszy Unii Europejskiej,
d) znajomość zasad wdrażania i realizacji projektów dofinansowywanych z UE,
e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera ? MS Office ,
f) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
g) doświadczenie w pracy w administracji publicznej zwłaszcza w jednostkach samorządowych na podobnym stanowisku,
h) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


a) prowadzenie spraw w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności przygotowywanie procedur przetargowych i dokumentacji dla zadań ujętych w budżecie gminy ,
b) przygotowanie wniosków przy realizacji zadań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych ? krajowych , ich rozliczanie i monitorowanie,
c) promocja gminy.

 

4.Wymagane dokumenty:


a) życiorys ( CV ),
b) dokumenty potwierdzające wykształcenie ,
c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata , ukończone kursy i szkolenia ,
d) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

5.Termin i miejsce składania ofert:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem : ?Nabór na stanowisko do spraw funduszy strukturalnych ? praca na zastępstwo? w terminie do dnia 10 czerwca 2015 r.


 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego