Ogłoszenie o postępowaniach

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b086a8e3-f884-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówiania, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94e2f8ad-f31c-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

 

Dnia 11 maja 2023 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę

1 764 180,80 zł brutto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówiania, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e9c71a3-e365-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Dnia 27 marca 2023 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę

3 647 689,22 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówiania, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-859ad247-bf23-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

 

 

Dnia 29 marca 2023 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę

4 457 857,86 zł brutto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 23 marca 2023 r. dodano: "Wyjaśnienie nr 4 i modyfikację nr 4 SWZ z 23.03.2023 r." oraz obowiązujące przedmiary robót (Załącznik nr 9 do SWZ), wzór umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) oraz projekt budowlany z czytelnymi mapami (Załącznik nr 11 do SWZ - projekt budowlany.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 22 marca 2023 r. dodano: "Wyjaśnienie nr 3 i modyfikację nr 3 SWZ z 22.03.2023 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 22.03.2023 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 17 marca 2023 r. dodano: "Wyjaśnienie nr 2 i modyfikację nr 2 SWZ z 17.03.2023 r." oraz obowiązujący przedmiar tj. "Załącznik nr 9 do SWZ".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 15 marca 2023 r. dodano: "Wyjaśnienie nr 1 i modyfikację nr 1 SWZ z 15.03.2023 r." oraz obowiązujący wzór umowy tj. "Załącznik nr 8 do SWZ".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówiania, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5fa081b-bdac-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

 

 

 

Dnia 15 marca 2023 r. dodano informację z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Części I zamówienia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 24 lutego 2023 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 2 439 296,12 zł brutto, w tym:

- Część 1 – Budowa zewnętrznej widny w SP w Święciechowie oraz drobne roboty – dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych w SP w Święciechowie i SP
w Długich Starych – 414 038,76 zł

- Część 2 – Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej i łącznika w SP w Lasocicach – 1 560 598,- zł

- Część 3 - Przebudowa dojścia do szkoły oraz budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnoprawnych w SP Długie Stare -  464 659,36 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 21 lutego 2023 r. dodano: "Wyjaśnienie nr 2 i modyfikacja nr 2 SWZ z 21.02.2023 r.", "Załącznik nr 8 a do SWZ", "Załącznik nr 8 b do SWZ" oraz "Załącznik nr 8 c do SWZ".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 16 lutego 2023 r. dodano: "Wyjaśnienie nr 1 i modyfikacja nr 1 SWZ z 16.02.2023 r.", "Załącznik nr 9 do SWZ - ATH" oraz "Załącznik nr 10 do SWZ - część 2".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówiania, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07927813-a7b2-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

Dnia 29 listopada 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 300 850,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 25 listopada 2022 r. dodano "Wyjaśnienia nr 2 do SWZ z 25.11.2022 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 21 listopada 2022 r. dodano "Wyjaśnienia nr 1 i modyfikację nr 1 SWZ z 21.11.2022 r.", "Ogłoszenie z 21.11.2022 r. o zmianie ogłoszeni z 14.11.2022 r." oraz obowiązujący "SWZ".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 372babac-20d4-432e-89fd-18a93e845045

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/372babac-20d4-432e-89fd-18a93e845045

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 21 listopada 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 385 500,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 14 listopada 2022 r. dodano "Wyjaśnienia nr 1 i modyfikację nr 1 SWZ z 14.11.2022 r." oraz obowiązujący "Załącznik nr 9 do SWZ".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 14a4028f-e0ce-44ce-963c-02dcb63bf065

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14a4028f-e0ce-44ce-963c-02dcb63bf065

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 13 października 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 126 155,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 10 października 2022 r. dodano "Wyjaśnienia nr 1 do SWZ z 10.10.2022 r."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 44d88d47-5488-462c-8e4a-9e562af1af4f

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/44d88d47-5488-462c-8e4a-9e562af1af4f

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielopolskiego w ramach programu
pn. „Deszczówka”

 

Dnia 30 września 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 546 241,16 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: f08e8d67-230e-4f0a-a34f-4b1b92f27a5e

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f08e8d67-230e-4f0a-a34f-4b1b92f27a5e

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 7 września 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Dnia 6 września 2022 r. dodano informację.


Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 390 256,90 zł brutto.


Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu:  da2cfb89-2d82-4318-af84-7bec44e0376f

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da2cfb89-2d82-4318-af84-7bec44e0376f

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 


 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Dnia 9 września 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 1 331 825,00 zł brutto, w tym:

- Część 1 - Budowa zewnętrznej windy w SP w Święciechowie oraz drobne roboty - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych w SP w Święciechowie i SP w Długich Starych - 343 600,00 zł;

- Część 2 - Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej i łącznika w SP w Lasocicach - 998 225,00 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 2 września 2022 r. dodano "Wyjaśnienia nr 1 i modyfikację nr 2 SWZ z 02.09.2022 r.", "Ogłoszenie o zmianie ogłoszeni_02.09.2022 r.", "Decyzję pozwolenie na budowę", obowiązujące: "SWZ", "Załącznik nr 8a do SWZ", "Załącznik nr 8b do SWZ" oraz "Załącznik nr 9 do SWZ - część 2".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 31 sierpnia 2022 r. dodano "Modyfikację SWZ nr 1 z 31.08.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_31.08.2022".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: eb2efb14-b03b-4c6c-9a26-1d934881e75f

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eb2efb14-b03b-4c6c-9a26-1d934881e75f

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

 

Dnia 2 września 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 546 241,16 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 1f6c5a23-d34f-4948-83b6-5eef53445f65

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1f6c5a23-d34f-4948-83b6-5eef53445f65

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 24 października 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert dodatkowych.


Dnia 7 września 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 774 866,00 zł brutto.

Anuluje się informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia podaną na stronie postępowania w dniu 6 września 2022 r. o godz. 12:26.


Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 232 596,30 zł brutto.


W dniu 31 sierpnia 2022 r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 31.08.2022 r.


W dniu 31 sierpnia 2022 r. dodano "Wyjaśnienia nr 1 do SWZ z 31.08.2022 r."


W dniu 25 sierpnia 2022 r. dodano "Wyjaśnienia nr 1 do SWZ z 25.08.2022 r." oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 25.08.2022 r.


W dniu 19 sierpnia 2022 r. dodano "Wyjaśnienia nr 1 do SWZ z 19.08.2022 r."


W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 375c4adb-eb4a-4f7e-b477-26db62f0a10b

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/375c4adb-eb4a-4f7e-b477-26db62f0a10b 

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 1 331 825,00 zł brutto, w tym:

- Część 1 - Budowa zewnętrznej windy w SP w Święciechowie oraz drobne roboty - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych w SP w Święciechowie i SP w Długich Starych - 343 600,00 zł;

- Część 2 - Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej i łącznika w SP w Lasocicach - 998 225,00 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 6d286c34-de77-4717-9ef5-ad20744c636c

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6d286c34-de77-4717-9ef5-ad20744c636c

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

 

Dnia 2 sierpnia 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 393 475,90 zł brutto.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 21662fe8-f787-4492-af3e-7e9e0e39e36d

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/21662fe8-f787-4492-af3e-7e9e0e39e36d

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 7 czerwca 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 6 347 780,- zł brutto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 30 maja 2022 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z 30.05.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_30.05.2022".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 20 maja 2022 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 20.05.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_20.05.2022".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 92f85582-41c0-408d-8fb3-afee6e694fd8

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/92f85582-41c0-408d-8fb3-afee6e694fd8

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 29 czerwca 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert dodatkowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 31 maja 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 810 480,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

 

ID postępowania na miniPortalu: 6a410afb-0e41-4ce4-b1ff-6cff1c1c32c0

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a410afb-0e41-4ce4-b1ff-6cff1c1c32c0

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 1 czerwca 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert dodatkowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 4 maja 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

1 793 691,61 brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 27 kwietnia 2022 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 27.04.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 0965319f-0e84-44f9-b142-ab46a60fac8e

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0965319f-0e84-44f9-b142-ab46a60fac8e

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

 

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 238 572,00 brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 9 listopada 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 09.11.2021 r.",

"Modyfikację nr 1 SWZ z 09.11.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ z 09.11.2021 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 02c00df4-755e-4d11-bc08-9928a031ec8f

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/02c00df4-755e-4d11-bc08-9928a031ec8f

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Dnia 7 września 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 391 337,58 zł brutto, w tym:

- na I część zamówienia - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach - 342 330,- zł

- na II część zamówienia - Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach - 49 007,58 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: b912dc69-5887-4afa-adfe-b92169411ff3

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b912dc69-5887-4afa-adfe-b92169411ff3

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Dnia 16 sierpnia 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 10 186 552,00 zł brutto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 12 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 6 do SWZ z 12.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 3 SWZ z 12.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 12.08.2021 r.",

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 10 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 5 do SWZ z 10.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 2 SWZ z 10.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany SWZ z 10.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 10.08.2021 r.",

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 9 sierpnia 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SWZ z dnia 09.08.2021 r.".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 6 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Wyjaśnienie nr 3 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 1 SWZ z 06.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany SWZ z 06.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.08.2021 r.".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 2 sierpnia 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 02.08.2021 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 729078bb-f5bf-4950-8c7b-4c8fd221cf23

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/729078bb-f5bf-4950-8c7b-4c8fd221cf23

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Dnia 28 lipca 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 451 380,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 22 lipca 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 3 do SWZ z dnia 22.07.2021 r.".

Dnia 20 lipca 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z dnia 20.07.2021 r.".

Dnia 16 lipca 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 16.07.2021 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 0066645b-a450-4087-8786-81437f74ec37

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0066645b-a450-4087-8786-81437f74ec37

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Dnia 2 lipca 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 451 380,00 zł brutto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 892878af-4193-4007-8cbb-ba062878ee66

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/892878af-4193-4007-8cbb-ba062878ee66

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Dnia 6 maja 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 146 500,00 zł brutto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu:  2cb37b68-c426-475f-9e22-c7adf6ff2303

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2cb37b68-c426-475f-9e22-c7adf6ff2303

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 24 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 24 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 6 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 czerwca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, otwarcie ofert w przetargu na "Budowę oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie'' odbędzie się za pośrednictwem transmisji online dnia 08.06.2020 r. o godz. 10:30.

Link:

https://youtu.be/PMiyp9IWzeo

Dnia 1 czerwca 2020  r. dodano "Ogłoszenie z 01.06.2020 r. o zmianie SIWZ", "Ogłoszenie z dnia 01.06.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 20.05.2020 r." oraz zaktualizowane obowiązujące dokumenty: "SIWZ" oraz "Załącznik nr 9 do SIWZ".

Dnia 3 kwietnia 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, otwarcie ofert w przetargu na "Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap IV'' odbędzie się za pośrednictwem transmisji online dnia 03.04.2020 r. o godz. 10:30.

Link:

https://youtu.be/HzW75bgDmY0

Dnia 23 marca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 18 października 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 23 października 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 17 października 2019  r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 17.10.2019 r. i Ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 17.10.2019 r." oraz "Ogłoszenie z dnia 17.10.2019 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2019 r."

Dnia 11 października 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 11.10.2019 r.".

Dnia 1 października 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 26 września 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 7 sierpnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 07.08.2019 r.".

Dnia 5 sierpnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 05.08.2019 r.".

Dnia 7 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Dnia 2 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Dnia 26  lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Dnia 22  lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 11 lipca 2019 r. dodano "Ogłoszenie z 11.07.2019 r. o zmianie SIWZ" oraz zaktualizowany, obowiązujący "Załącznik nr 7 do SIWZ".

Dnia 5 lipca 2019  r. dodano "Ogłoszenie z 05.07.2019 r. o zmianie SIWZ", "Ogłoszenie z dnia 05.07.2019 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 04.07.2019 r." oraz zaktualizowaną, obowiązującą "SIWZ".

Dnia 16 lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 czerwca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 3 czerwca 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 3 czerwca 2019 r.".

Dnia 28 maja 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 28 maja 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 30 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 25 kwietnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 25 kwietnia 2019 r.".

Dnia 15 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 kwietnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 12 kwietnia 2019 r.".

Dnia 5 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 1 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 21 lutego 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 lutego 2019  r. dodano Ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o zmianie SIWZ, Ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 06.02.2019 r. oraz aktualne załączniki: SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ i Załącznik nr 9 do SIWZ.