Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o przetargu Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 1
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 9
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 10
Informacja o przetargu Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 17
Komunikat o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2021 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 20
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 21
Rozstrzygnięcie naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2021 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zalewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 36
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa na 2021 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 42
Tryb pozakonkursowy na małe granty dla ogrganizacji pozarządowych z terenu Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 47
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 49
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2021 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 64
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 62
Konsultacje społeczne Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 79
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 109
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 135
Treść wniosku o udzielenie Informacji Publicznej Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 142
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 152
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 181
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania Książki Ewidencji Polowań dla obwodu łowieckiego nr 440 Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 202
Obwieszczenie - Książka Ewidencji Polowań - obwód łowiecki 433 Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 198
Obwieszczenie - Książka Ewidencji Polowań Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 171
SPIS ROLNY - Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 229
Obwieszczenie Wójta Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 249
KOMUNIKAT z dnia 31 marca 2020 r. WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA INFORMUJE o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Święciechowa Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 246
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 260
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Weronika Bartkowiak Odsłon: 223
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 287
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 306
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 319
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 302
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 316
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 323
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 352
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 357
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 347
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 356
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 357
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 372
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 381
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 394
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 403
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 399
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 391
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 450
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 391
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 464
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 446
Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Święciechowa Uchwały Nr V/43/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 406
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 379