Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Święciechowie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 902 )

 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek


Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Gminy w Święciechowie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Urząd Gminy w Święciechowie nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy w Święciechowie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świeciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa;
  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy;
  • przesłać na adres e-puap: /swieciechowa/skrytka
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
TytułTypRozmiarDodany przez
Wniosek o udostęnienie informacji publicznejdoc21.00 KBAdministrator Strony
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21 lipiec 2022 08:53 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 lipiec 2022 08:57 Administrator Strony

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego