FS.271.15.2022

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn.:

 

„Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 13 października 2022 r., do godz. 10.00 zostały złożone 2 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

OGRÓD MARZEŃ Łukasz Potocki

ul. Franciszka Winowicza 4

64 – 000 Kościan

 

cena: 98 398,77 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

1) Contra Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Poznańska 168

87 – 100 Toruń

 

cena: 143 342,98 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 72 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 41,19 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 34,29 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 75,47 pkt.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  firmę OGRÓD MARZEŃ Łukasz Potocki, ul. Franciszka Winowicza 4, 64 – 000 Kościan, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                      

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 26.10.2022 r.

 

 

Zatwierdzam

                                                                                  Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                    /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielopolskiego w ramach programu
 pn. „Deszczówka”

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 26 październik 2022 13:30 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 26 październik 2022 13:31 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego