Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków na projekty o dotację z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa na 2021 rok.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy Święciechowa z 28.01.2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 1276 )

I. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje  w ramach ogłoszonego naboru projektów.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do:

a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Święciechowa,

b) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe,

c) tworzenie pozytywnego wizerunku Gminy Święciechowa poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.

Na realizację projektów z zakresu sportu w ramach naboru na 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę: 88.500,00 zł ( osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).II. Terminy realizacji projektów.

Dofinansowanie udzielane przez Gminę Święciechowa i wydatkowanie środków z dotacji przyznanej  na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

III. Warunki merytoryczne, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.

1. W naborze projektów mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.) nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie gminy Święciechowa prowadzą działalność sportową, zwane dalej Klubami Sportowymi.

2. Projekt może być zrealizowany jeżeli Klub Sportowy złoży wniosek  w terminie do 25.03.2021 roku  do Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul. Ułańskiej 4, spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.

3. Klub Sportowy zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.

4. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Święciechowa a Klubem Sportowym.

5. Zgłoszony projekt powinien w sposób bezpośredni przyczyniać się do:

a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Święciechowa,

b) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe,

c) tworzenie pozytywnego wizerunku Gminy Święciechowa poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.

6. Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez Klub Sportowy.

7. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na wysokim poziomie.

IV. Warunki finansowe, jakie powinien uwzględniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.

1. Przedmiotem dotacji, zgłoszonego projektu może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie wydatków związanych z:

1) przygotowaniem klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,

2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

3) zakup sprzętu sportowego oraz strojów dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego,

4) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

5) organizacji imprez sportowych na terenie gminy Święciechowa .

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) koszty transferów zawodnika z innego klubu sportowego;

c) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

d) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;

e) innych wydatków nie związanych bezpośrednio z realizacją projektu o charakterze sportowym,

f) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

3. Wymagany jest co najmniej 10% wkład własny Klubu Sportowego.

4. Formą wypłaty dotacji  przyznanej z budżetu gminy będzie przekazanie beneficjentowi środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach przelewem na rachunek bankowy będący własnością beneficjenta.

V. Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upływa dnia 25 marca 2021 r.

2. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Projekt wspierający rozwój sportu na terenie Gminy Święciechowa na rok 2021” należy przesłać  na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu w godzinach pracy Urzędu, w dniu 25 marca 2021 r.  tj. w czwartek Urząd pracuje w godz. 7:00-15:00).

W kopercie może znajdować się wyłącznie jeden wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII /243 /2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia  28 stycznia 2021r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Święciechowa.

4. Do wniosku należy dołączyć (obowiązkowo):

- aktualny wypis/odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 3 miesiące od daty wystawienia przez właściwy organ),

- statut,

- Klauzula Informacyjna RODO,

- informację lub dokument potwierdzający udział Klubu w rozgrywkach i zawodach sportowych organizowanych przez związek sportowy jako potwierdzenie doświadczenia Klubu w realizacji zadań o charakterze sportowym,

- umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

5. Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność  z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

6. Formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie: bip.swieciechowa.pl, www.swieciechowa.pl  lub  w Sekretariacie Urzędu Gminy.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz tryb i forma wypłaty dotacji.

1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia następującego po upływie terminu przyjmowania wniosków.

2. Złożone wnioski będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Święciechowa.

3. Odrzuceniu podlegają wnioski:

a) złożone po terminie,

b) złożone na innych drukach niż określone w pkt. V ust. 3 ogłoszenia,

c) podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania klubu sportowego,

d) zawierające braki formalne,

e) dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego wniosek,

f) złożone przez podmiot nieuprawniony.

4. Kryteria formalne i merytoryczne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków, w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów;

c) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą; e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

5. Wójt Gminy  może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzonych uchybień formalno-prawnych wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

6. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Komisja ocenia złożone wnioski oraz przygotowuje propozycję przyznania środków finansowych, którą przedkłada Wójtowi Gminy Święciechowa. Wójt dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt, a następnie zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach.

8. W przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż była wnioskowana, klub sportowy ma prawo wycofać wniosek lub dokonać jego korekty dostosowując go do wysokości przyznanej dotacji.

9. Zasady opublikowane w niniejszym ogłoszeniu będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy dotacji na wsparcie rozwoju sportu, wg następujących zasad:

a) dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie w umowie,

b) szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej  umowie.

Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy,

VII. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1. Wyniki oceny wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Święciechowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Święciechowie.

2. O podjętej decyzji składający projekty zostaną powiadomieni.

3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia Wójt  Gminy zawiera umowę dotacji na wsparcie realizacji projektu. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana – ostateczny projekt przedsięwzięcia.

4. Wójt Gminy Święciechowa  zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o naborzepdf676.23 KBSandra Sztor
Załącznik nr 1 - WNIOSEKdoc91.00 KBSandra Sztor
Załącznik nr 2 - SPRAWOZDANIEdocx23.13 KBSandra Sztor
Obowiązek informacyjnypdf444.75 KBSandra Sztor
Uchwałapdf431.85 KBSandra Sztor
Uchwała - załącznik nr 1pdf414.27 KBSandra Sztor
Uchwała - załącznik nr 2pdf493.93 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 marzec 2021 15:53 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego