Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869)

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku

1. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, w terminie do dnia 16 marca 2020 roku.

2. Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

3. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a, pokój nr 3, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na stronie internetowej gminy (www.swieciechowa.pl).

4. Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie Święciechowa stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869). Treść Uchwały dostępna jest na stronie www.bip.swieciechowa.pl.

5. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek w przypadku zawodników nie zrzeszonych oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2020 rok”. Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Święciechowa.

6. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

1) informacje dotyczące wysokich osiągnięć sportowych, w tym udział w olimpiadach, mistrzostwach, konkursach, mityngach, turniejach wraz z zajmowanymi miejscami w 2019 roku,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,

3) kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

4) odpis wpisu do właściwego rejestru w przypadku klubów sportowych,

5) opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),

6) oświadczenie zawodnika:

a)  o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem stypendium samorządu województwa wielkopolskiego,

b)  o udostępnieniu swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Święciechowa.

7. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest klub sportowy zawodnika lub w przypadku zawodników nie zrzeszonych sam zawodnik. W przypadku zawodników nie zrzeszonych niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny. Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców.

8. O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

 

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udziela Pani Weronika Bartkowiak w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14A, pok. nr 3,  telefon 65 5333 524.

TytułTypRozmiarDodany przez
Wzór wniosku doc52.50 KBSandra Sztor
Uchwała pdf322.45 KBSandra Sztor
Uchwała - regulamin pdf226.72 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 06 marzec 2020 14:26 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego