Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starem informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko woźnego został wybrany Pan Grzegorz Klich zam. Długie Stare.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrany kandydat spełniał wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku woźnego złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień.

Spełnił wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnieni na w/w stanowisku.

 

Wioletta Spychała
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starem