Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Zakup pojazdów niskoemisyjnych – zakup ciągnika”

 

-  otwarcie ofert w dniu 25 kwietnia 2016r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

 

Kunert Spółka Jawna,

Poladowo 70,

64-030 Śmigiel

 

cena: 190 999,32 (brutto),

okres gwarancji: 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru na ciągnik

                            12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru na ładowacz

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 85 pkt.

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji: 10 pkt.

liczba przyznanych punktów w kryterium normy EURO: ) 0 pkt.

całkowita liczba przyznanych punktów: 95 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i nie przekraczała kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

 

3. Odrzucono oferty – nie dotyczy

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy

 

5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a) ustawy                     

Gmina Święciechowa zgodnie z art.. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Z uwagi na art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz fakt, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy, Gmina Święciechowa może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.

 

Święciechowa, dnia 27.04.2016r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego