FS.271.12.2020                                                

 Święciechowa, dnia 23 października 2020 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

___________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Święciechowa”

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – ze zmianami) informuje,  że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, że do przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zamawiający dnia 15 października 2020 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Święciechowa”. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 23.10.2020 r. do godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                                                                     Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                 /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

 

 

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniapdf301.76 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23 październik 2020 12:59 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 13:01 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 13:02 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego