FS.271.10.2022                                                          

Święciechowa, dnia 15 września 2022 r.

 

 

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

_________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadnie pn.„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długiem Starem”

 

Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 260ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 3 w związku z art. 266 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przepis art. 255 pkt 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego prowadzonego na zadnie pn.„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długiem Starem” wynosi 834 537,68 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 546 241,16 zł. Zatem zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w cytowanym wyżej art. 255 pkt 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

              /-/ mgr inż. Marek Lorych

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnieniepdf53.88 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 wrzesień 2022 11:18 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 wrzesień 2022 11:19 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego