FS.271.14.2021                                   

 Święciechowa, dnia 17 listopada 2021 r.

 

 

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

___________________________________________________________________________

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem – wymiana pieca C.O. w kotłowni”

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) informuje,  że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 1 w związku z art. 266 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty.

 

Przepis art. 255 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

 

Zamawiający dnia 29 października 2021 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem – wymiana pieca C.O. w kotłowni”. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 16.11.2021 r. do godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                                                                    Zatwierdzam

 Wójt Gminy Święciechowa

              /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 listopad 2021 12:03 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 17 listopad 2021 12:04 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego