FS.271.9.2021

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 10.00 zostało złożonych 8 ofert, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

COMPLEX INSTAL Marcin Grygier

ul. Piłsudskiego 5/2

63 – 100 Śrem

cena: 17 048 808,26 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofert:

 

1) Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum – VIPRO Sp. z o.o.

ul. Energetyków 1

64 – 100 Leszno

Partner Konsorcjum – SANIREN Sp. z o.o.

ul. Gołuchowska 21

61 – 417 Poznań

cena: 19 473 775,23 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,53 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 92,53 pkt.

 

2) BUD- AN Sp. z o.o.

ul. Śródmiejska 15

62 – 800 Kalisz

Oferta odrzucona.

 

3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBINEX Robert Mączkowski

ul. Drzymały 5

64 – 200 Wolsztyn

cena: 18 736 229,30 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 54,60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 94,60 pkt.

 

4) STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05 – 800 Pruszków

Oferta odrzucona.

 

5) ATA – TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A.

Osiedle Cechowe 31

64 – 840 Budzyń

Oferta odrzucona.

 

6) WUPRINŻ S.A.

ul. Straży Ludowej 35

60 – 465 Poznań

Oferta odrzucona.

 

7) P.H.U. „Chod-Dróg” Przemysław Andrzejewski

ul. Kwiatowa 11

63 – 840 Krobia

cena: 17 900 960,96 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 57,14 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 28,57 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 85,72 pkt.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  Pana Marcina Grygier – firma  COMPLEX INSTAL Marcin Grygier, ul. Piłsudskiego 5/2, 63 – 100 Śrem, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 22 września 2021 r.

 

   Zatwierdzam

     Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                    /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22 wrzesień 2021 14:57 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 22 wrzesień 2021 14:59 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego