FS.271.10.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie

 

- otwarcie ofert odbyło się dnia 24 lipca 2020 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

NODO Sp. z o.o.

ul. Gronowska 46

64 – 100 Leszno

cena: 152 849,85 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie – nie dotyczy.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64 – 100 Leszno, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

6. Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp:                                                                 

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

 

Święciechowa, dnia 13.08.2020 r.

 

           Zatwierdzam

                               Wójt Gminy Święciechowa

                       /-/ mgr inż. Marek Lorych 

 

                                          

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 sierpień 2020 14:30 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 14:32 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 sierpień 2020 14:32 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego