FS.271.8.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Przebudowa drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora

 

otwarcie ofert odbyło się dnia 6 lipca 2020 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

GIERA Inżynieria Środowiska Mateusz Giera

Lasocice

ul. Okrężna 7

64 – 100 Leszno

cena: 380 534,79 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

1) Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33

64 – 100 Leszno

cena: 572 713,56 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 39,87 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 79,87 pkt.

 

2) PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63 – 820 Piaski

cena: 488 344,14 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 46,75 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 86,75 pkt.

 

3) POLKOP Paweł Poloch

ul. 55 Pułku Piechoty 18

64 – 100 Leszno

cena: 548 941,25 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 41,59 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 81,59 pkt.

 

4) DROGTRANZ Sp. z o.o.

ul. Witosa 8

56 – 200 Góra

cena: 612 018,28 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 37,31 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 77,31 pkt.

 

5) Firma Usługowo-Handlowa BRUKARSTWO –HC Henryk Cieplik

ul. por. L. Włodarczaka 9/6

64 – 100 Leszno

cena: 518 444,70 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 44,04 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 84,04 pkt.

 

6) Konsorcjum firm:

Lider: LU – MAX Łukasz Masłowski

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

Parter: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

cena: 440 277,96 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 51,86 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 91,86 pkt.

 

7) P.P.H.U. Ogólnobudowlane WILERBUD

ul. Krzywińska 28

Kąkolewo

64 – 113 Osieczna

cena: 451 310,92 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 50,59 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 80,59 pkt.

 

8) NODO Sp. z o.o.

ul. Gronowska 46

64 – 100 Leszno

cena: 386 270,55 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 59,11 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 99,11 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  Mateusza Giera – GIERA Inżynieria Środowiska Mateusz Giera, Lasocice, ul. Okrężna 7, 64 – 100 Leszno, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 23.07.2020 r.

 

           Zatwierdzam

                                Wójt Gminy Święciechowa

                       /-/ mgr inż. Marek Lorych 

 

                       

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 lipiec 2020 13:04 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 lipiec 2020 13:08 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 lipiec 2020 13:08 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego