FS.271.5.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie

 

-  otwarcie ofert odbyło się dnia 8 czerwca 2020 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Handlowo Usługowa

 Marek Grzegorzewski

 Tworzanice 15

 64 – 130 Rydzyna

 

cena: 120 294,00 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 56,97 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 96,97 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 

1) PHU „IPE” Grzegorz Pilarczyk

Roszkówko 25

63 – 230 Witaszyce

cena: 135 292,37zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 50,66 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 90,66 pkt.

 

2) ELNET Marcin Pączka

ul. Nadrzeczna 2a

73 – 121 Marianowo

cena: 159 689,47 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 42,92 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 72,92 pkt.

 

3) INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Piotr Tomczak

 ul. Chełmońskiego 28

 64 – 100 Leszno

cena: 130 501,76 (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,52 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 82,52 pkt.

 

4) MAGELEKTRO Sp. z o.o. Sp. j.

 ul. Romana Maya 1,

 bud. SEM/2

 61 – 371 Poznań

cena: 114 227,26 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 90,00 pkt.

 

5) FHU JACCOP Jakub Pawłowski

 ul. Łąkowa 8

 64 – 111 Lipno

 cena: 129 698,58 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,84 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 92,84 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 

1) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof Ratuszniak

ul. Cisowa 17

56 – 200 Góra

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako PZP,  który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 

2) INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Jan Klak

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU Kamil Klak

Ziemnice 40B

64-113 Osieczna

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako PZP,  który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

-      wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.

 

3) VOLTAŻ Sp. z o.o.

ul. Gabriela Narutowicza 73

64 – 100 Leszno

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 7b) ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako Pzp,  które stanową, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- ust. 1 pkt 2 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

-      ust. 1 pkt 7b) - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Marka Grzegorzewskiego - Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski, Tworzanice 15, 64 – 130 Rydzyna, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                           

 

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 30.06.2020 r.

 

     Zatwierdzam

                               Wójt Gminy Święciechowa

                       /-/ mgr inż. Marek Lorych 

 

         

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 czerwiec 2020 12:43 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 czerwiec 2020 12:50 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego