FS.271.6.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach

 

-  otwarcie ofert odbyło się dnia 28 maja 2019 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C.

ul. Powstańców Wlkp. 6

64 – 115 Święciechowa

 

cena: 250 074,10 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 1 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 96 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie – nie dotyczy

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C., ul. Powstańców Wlkp. 6, 64 – 115 Święciechowa, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a)  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w art. 94 ust. 1, gdyż w postępowaniu w  trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

                                                                                                                                                           

Święciechowa, 19.06.2019 r.

 

   Zatwierdzam             

                  Wójt Gminy Święciechowa

      /-/ mgr inż. Marek Lorych  

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19 czerwiec 2019 13:47 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 19 czerwiec 2019 13:48 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego