FS.271.15.2018                                                 

Święciechowa, dnia 2 października 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 ___________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41 b do nr 41 g w Święciechowie”.

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - ze zmianami) informuje,  że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41 b do nr 41 g w Święciechowie” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 246 352,09 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 137 100,- zł (Zamawiający nie zwiększa tej kwoty). Zatem zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w cytowanym wyżej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                                Zatwierdzam

 Wójt Gminy Święciechowa

              /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

 

 

 

 

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniapdf48.24 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 październik 2018 13:04 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 październik 2018 13:04 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 październik 2018 13:05 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 październik 2018 14:02 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego