ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

„Przebudowa dachu sali wiejskiej w miejscowości Długie Nowe”

 

-  otwarcie ofert odbyło się  29 września 2017 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C.

ul. Powstańców Wlkp. 6

64 – 115 Święciechowa

cena: 241 119,91 (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. Firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił
w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy:                                                                                    

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                      

 

Święciechowa, 14 listopada 2017 r.                                                          Zatwierdzam

 

 

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 listopad 2017 13:51 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 listopad 2017 13:51 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 listopad 2017 13:51 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 listopad 2017 13:52 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego