O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza   ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,               niezabudowanej położonej w obrębie  wsi Święciechowa.

 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Święciechowie przy ul. Wodnej. Kształt działki nieregularny. Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej  o nawierzchni gruntowej. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci energetyczną, wodociągowa, kanalizacyjną i gazową.                                             Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XXXV/263/2017 z dnia 26.10.2017r. z późniejszymi zmianami,  kierunek rozwoju wyznaczony działce  to teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Działka nr 160/5  o pow.  0,0774 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  66,158,00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

Przez działkę nr 160/5 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca  działki 160/5 będzie zobowiązany w dniu zawarcia umowy sprzedaży ustanowić nieodpłatną służebność  przesyłu na rzecz właściciela sieci.

Nieruchomości  w dziale III posiadają wpisy „ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA OPERATOR S.A. Sp. z o.o.  oraz ostrzeżenie  o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w związku z podziałem działek pod drogę S-5”. W dziale  IV jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 4 września  2020r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w terminie do dnia 1 września 2020r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23% i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis
z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa
w przetargu.                                                                                                                                                             Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .                                                                    Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4, tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 05 sierpień 2020 08:54 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 08:55 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego