Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Święciechowa przy ul. Produkcyjnej przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działka zlokalizowana jest przy pasie drogowym obecnie nie użytkowanym według przeznaczenia, z dojazdem drogą gruntową w strefie pośredniej Święciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna. Działka jest nieuzbrojona. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej z ulicy Produkcyjnej.

Działka położona jest na terenach przeznaczonych na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy , handel hurtowy i usługi uciążliwe. Jest to zgodne z Uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. 331/3, 1184, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 148, poz. 1794.


1.Działka nr 1220/30 o pow. 3,0000 ha KW PO1L/00024363/6
cena wywoławcza netto- 1.123.420,00zł Wadium 65,000,-zł.
Powyższa nieruchomość w dziale III i IV jest wolna od obciążeń.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 19 maja 2015r. nie odbył się z uwagi na brak wpłat wadium w wyznaczonym terminie.


Przetarg odbędzie się dnia 4 września 2015r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 1 września 2015r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.


Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23% i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.


Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy
- rozpoczęcie budowy za które uważa się wybudowanie fundamentów winno nastąpić w ciągu 3 lat od zawarcia aktu notarialnego.
- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie zamkniętym winno nastąpić w ciągu następnych 5 lat.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,
tel. 65 5333522.
 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego