O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie  Święciechowa.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Święciechowie w rejonie ul. Krzyckiej. Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do nieruchomości  drogą gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr VII/58/99 z dnia 30.08.1999r., zmienione  uchwałą Nr XXXIII/267/2014 z dnia 29.04.2014r. „ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa  zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r. uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.” działki nr 160/4, 160/5, 813/7, 813/8  położone w Święciechowie przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

 

Działka nr 160/5  o pow.  0,0774 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  49.300,00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

Przez działkę nr 160/5 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca  działki 160/5 będzie zobowiązany w dniu zawarcia umowy sprzedaży ustanowić nieodpłatną służebność  przesyłu na rzecz właściciela sieci.

Działka nr 813/8  o pow.  0,1226 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  64.000,00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

Nieruchomości  w dziale III posiadają wpisy „ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA OPERATOR S.A. Sp. z o.o.  oraz ostrzeżenie  o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w związku z podziałem działek pod drogę S-5”. W dziale  IV jest wolna od obciążeń.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 30 sierpnia 2018r. zakończył się  wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbędzie się dnia 18 stycznia 2019r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 15 stycznia 2019r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.
Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.  Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%
i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4, tel. 65 5333522.

 

 

 

                                           

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19 grudzień 2018 11:20 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 19 grudzień 2018 11:22 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego