O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gołanice.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi  Gołanice  przy ul. Lipowej . Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane – zabudowa mieszkaniowo- zagrodowa oraz niezabudowane. Dojazd do nieruchomości częściowo  drogą asfaltową i gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr VII/58/99 z dnia 30.08.1999r., zmienione  uchwałą
Nr XXXIII/267/2014 z dnia 29.04.2014r. „ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa  zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r. uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.” działka nr 89/6 położona w Gołanicach przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działka nr 89/6  o pow.  0,1609 ha ,       księga wieczysta PO1L/00023212/6

cena wywoławcza netto-  80,060.00zł.               Wadium 10.000,00,-zł.

 

Nieruchomość  w dziale III posiada wpisy „ograniczone prawo rzeczowe”.

W dziale  IV jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2017r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 5 października 2017r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%
i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis
z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa
w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 07 wrzesień 2017 08:19 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 wrzesień 2017 08:19 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego