Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych , stanowiących własność gminy, położonych w obrębie wsi Święciechowa.

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie wsi Święciechowa w rejonie ul. Produkcyjnej przeznaczone są do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działki zlokalizowane są  przy pasie drogowym obecnie nie użytkowanym według przeznaczenia,  z dojazdem drogą gruntową w strefie pośredniej Święciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna. Działki są    nieuzbrojone. Działki  posiadają dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej z ulicy Produkcyjnej. Działki położone są  na terenach  przeznaczonych na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy , handel hurtowy  i usługi uciążliwe. Jest to zgodne z Uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy  Święciechowa  z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. 331/3, 1184, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 148, poz. 1794.

1.Działka nr 1220/33        o pow.   0,5000 ha             KW PO1L/00024363/6

cena wywoławcza netto-  225,315,00zł                    Wadium 20,000,-zł.

2.Działka nr 1220/34        o pow.   0,5000 ha             KW PO1L/00024363/6

cena wywoławcza netto-  239.865,00zł                    Wadium 20,000,-zł.

 

Powyższe nieruchomości w dziale III i IV są wolne od obciążeń.

Przetarg  odbędzie się dnia 30 sierpnia 2017r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 25 sierpnia 2017r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%  i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy

- rozpoczęcie budowy za które uważa się wybudowanie fundamentów  winno nastąpić w ciągu 3 lat od zawarcia aktu notarialnego.

- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie zamkniętym winno nastąpić w ciągu następnych 5 lat.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4, tel. 65 5333522.

 

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Mapapng121.21 KBAldona Frąckowiak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 28 lipiec 2017 12:48 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 lipiec 2017 12:49 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 lipiec 2017 12:53 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 31 lipiec 2017 11:16 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego