O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie  Święciechowa.

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Święciechowie w rejonie ul. Krzyckiej  . Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do nieruchomości  drogą gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr VII/58/99 z dnia 30.08.1999r., zmienione  uchwałą Nr XXXIII/267/2014 z dnia 29.04.2014r. „ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa  zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r. uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.” działki nr 160/4, 160/5, 813/7, 813/8  położone w Święciechowie przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

 

Działka nr 160/4  o pow.  0,0774 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  47.151.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Działka nr 160/5  o pow.  0,0774 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  47.151.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

 

Działka nr 813/8  o pow.  0,1226 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00030771/4

cena wywoławcza netto-  58.671.00zł.               Wadium 6.000,00,-zł.

Nieruchomości  w dziale III posiadają wpisy „ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA OPERATOR S.A. Sp. z o.o.  oraz ostrzeżenie  o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w związku z podziałem działek pod drogę S-5”. W dziale  IV jest wolna od obciążeń.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 10  marca 2017r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ogłoszony na dzień 12 maja 2017r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg odbędzie się dnia 21 lipca 2017r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia  18 lipca  2017r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%

i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 czerwiec 2017 13:59 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 21 czerwiec 2017 14:01 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego