Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.1327 ze zmianami) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, Wójt Gminy Święciechowa uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego ze środków Gminy Święciechowa nie może przekroczyć 10 000 zł;

2) zadania publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

(UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);

3) o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja;

4) termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego);

5) ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert;

6) projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny;

7) projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;

8) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3 w trybie art.19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym;

9) Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 19a, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

O przyznawaniu środków dofinansowania lub finansowania zadania publicznego decyduje Wójt Gminy Święciechowa, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055) oraz musi zawierać załączniki :

  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (albo wydruk tej informacji, którą bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, innego rejestru lub ewidencji,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura Urzędu Gminy w Święciechowie oferta na okres 7 dni jest upubliczniona, tj. zamieszczana na:

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po upływie ww. terminu (po rozpatrzeniu ewentualnych uwag zgłoszonych do zamieszczonej oferty) organ, uznając celowość realizacji zadania opisanego w ofercie, niezwłocznie zawiera umowę dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy przez Gminę Święciechowa, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT oraz oświadczenie dotyczące posiadanego rachunku bankowego .

Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza logo lub herb Gminy Święciechowa oraz w miarę możliwości napis "Projekt finansowany/ współfinansowany przez Gminę Święciechowa" w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 17 luty 2023 14:24 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 luty 2023 14:25 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego