Wójt Gminy Święciechowa informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zmianami), o możliwości zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2022 roku. 

1. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 02.03.2022r. do 08.03.2022r.

2. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wypełnione formularze należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej
w otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych ze strefy działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2022 roku” :

1) bezpośrednio do Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa w godzinach pracy urzędu,

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres : Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.

Uwagi dotyczące prac komisji:

1) W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

2) W przypadku braku zgłoszenia kandydatów oceniających oferty, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust.2da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

3) Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu.

4) Wyboru jednego członka do pracy komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Święciechowa.

5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6) Posiedzenia komisji odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14A, 64-115 Święciechowa, sala sesyjna I piętro), w godzinach pracy urzędu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

7) Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:

- Uchwałą Rady Gminy Święciechowa w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Święciechowa w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej, ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, ofertami złożonymi na konkurs wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

4. Reprezentant organizacji pozarządowych powołany do komisji konkursowej będzie zobowiązany, po zapoznaniu się z listą złożonych do konkursu ofert do złożenia na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej oświadczenia o braku konfliktu interesów wobec oferentów uczestniczących w konkursie.

TytułTypRozmiarDodany przez
Formularz zgłoszeniowydoc44.50 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 03 marzec 2022 11:20 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 marzec 2022 11:21 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 marzec 2022 11:22 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego