Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/218/2020 Rady Gminy Święciechowa z 19 listopada 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w  2021 r. dotyczących działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców.

I. Adresaci konkursu

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z terenu gminy Święciechowa.

II. Informacje dotyczące zadania

Rodzaj działania: zadanie dotyczące działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców. Obszar działania: 

1. Działania mające na celu wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz integrację ze stowarzyszeniami i organizacjami z terenu gminy Święciechowa działających na rzecz mieszkańców poprzez organizację Jarmarku Świątecznego w okresie okołoświątecznym w Święciechowie.

2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku. 3.  Wysokość środków na realizację zadania w 2021 roku: 9 000 zł. Wysokość środków na realizację zadania w 2020 roku: 0 zł.

III. Zasady i warunki przyznania dotacji:

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest poprawne złożenie formularza ofertowego w terminie i wypełnienie dokumentów w sposób czytelny, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 3. W formularzu ofertowym należy wypełnić wszystkie punkty. Jeśli punkt nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć poprzez zapis „nie dotyczy”.

4. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Święciechowa. Preferowane będą oferty uwzględniające aktywny udział jak największej grupy organizacji pozarządowych z terenu Gminy Święciechowa.

5. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczenia i kadry do realizacji konkretnego zadania.

6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

7. W formularzu oferty, w pkt. III.3, należy wskazać ryzyka związane z planowanym zadaniem, zagrażające wykonaniu go zgodnie z ofertą. 

8. Obowiązkowo w formularzu oferty należy podać dodatkowe informacje dotyczące ilościowych rezultatów realizacji zadania publicznego poprzez wypełnienie tabeli w pkt. III.6 formularza oferty.

9. Wskaźniki rezultatów:

a) Liczba wystawców podczas Jarmarku Świątecznego – minimum 5,

b) Liczba atrakcji dodatkowych podczas Jarmarku Świątecznego – minimum 1.

10. Konkurs nie obejmuje projektów inwestycyjnych.

11. Warunkiem uzyskania dotacji jest zadeklarowanie następujących źródeł finansowania zadania:

1) wkładu własnego niefinansowego tj. osobowego i rzeczowego (np. praca wolontariuszy) w wys. min. 20% kosztów całkowitych projektu (do wykazania w pkt. V.B poz. 3.2 formul. oferty),

2) wkład finansowy nie jest wymagany.

12. Z dotacji mogą być pokryte koszty obsługi oferty, w tym koszty administracyjne, do wysokości 10% przyznanej dotacji

13. Do wyceny kosztów pracy sfinansowanych z dotacji przyjmuje się stawki maksymalne w wysokości:

1) dla prac związanych z administracją i koordynacją projektu: 30 zł / godz.

2) dla prac ekspertów i specjalistów: 60 zł / godz.

14. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Święciechowa.

15. Jeżeli dana pozycja kosztów wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tej pozycji kosztów o więcej niż 10%

16. Działania zaplanowane w projekcie przedstawionym w ofercie będą realizowane bez użycia jednorazowych opakowań wykonanych z plastiku.

17. Dany oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. Na realizację zadań wyłonionych w konkursie oferent nie może ubiegać się o inne dodatkowe środki z budżetu Gminy Święciechowa. 

18. Za koszty kwalifikowane finansowane z dotacji uznaje się koszty poniesione przez beneficjenta od dnia podpisania umowy.

19. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Istnieje możliwość zakupu przez oferenta usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiących jego meritum. 

20. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000), ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2019 poz. 1696 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

21. Ogłoszenie konkursu zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Święciechowa, na stronie www.swieciechowa.pl oraz www.bip.swieciechowa.pl.

IV. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór oferty dostępny jest w siedzibie UG Święciechowa, na stronie internetowej www.swieciechowa.pl oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Załączniki wymagane do oferty:

a) oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia; 

b) oferent może dołączyć rekomendacje lub opinie.

3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym a w przypadku gdy oferta została podpisana przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – do oferty należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4. Załączone  dokumenty i zaświadczenia należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. 

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa w terminie 21 dni od opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 30.11.2021 do godziny 15:00.

2. O przyjęciu decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy w Święciechowie.

VI. Tryb, zasady i kryteria wyboru oferty.

1. Wybór oferty jest dokonywany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Po zakończeniu naboru ofert przez pracowników Urzędu Gminy Święciechowa przeprowadzona zostanie ocena formalna wniosków zgodnie z kartą oceny oferty stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 3. W przypadku stwierdzenia uchybień oferent zostanie w terminie 1 dnia kalendarzowego powiadomiony (drogą telefoniczną lub mailową) o konieczności ich uzupełnienia w terminie 3 dni kalendarzowych. 

Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności:

 - niekompletne pod względem wymaganych załączników,

 - bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność.

Wnioski, które spełnią wszystkie kryteria oceny formalnej, zostają przekazane do oceny merytorycznej. 4. Ocenę merytoryczną ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Święciechowa. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

5. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:

1) Ocena planowanego udziału wkładu własnego niefinansowego w całkowitym koszcie realizacji zadania:

 1 - 5%                       1 punkt

powyżej 5 do 15%    2 punkty

powyżej 15 do 20%  3 punkty

powyżej 20%            4 punkty

2) Ocena planowanego udziału środków finansowych własnych w całkowitym koszcie realizacji zadania:

1-5%                        1 punkt

powyżej 5 do 15%    2 punkty

powyżej 15 do 20%  3 punkty

powyżej 20%            4 punkty

3) Adekwatność zakładanego poziomu rezultatów do celu zadania: 20 pkt.

4) Zakres i trwałość zmiany społecznej planowanej do osiągnięcia poprzez realizację zadania: 15 pkt

5) Adekwatność przedstawionego zakresu działań do potrzeb wskazanej grupy docelowej mającej określone problemy: 15 pkt.

6) Przewidziane działania promujące Gminę Święciechowa w trakcie realizacji zadania: 10 pkt.

 7) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania (w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania): 14 pkt.

8) Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność i proporcjonalność kosztów do założonych w ofercie działań, ocena wysokości wydatków na rynku lokalnym): 16 pkt.

9) Rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w ostatnich 3 latach kalendarzowych w trybie art. 14 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwartego konkursu i tzw. małe granty): 2 pkt.

6. Komisja konkursowa przyznaje punktację w kryteriach opisanych powyżej. Uzyskanie co najmniej 55 punktów w ocenie merytorycznej stanowi podstawę do rekomendowania projektu Wójtowi Gminy Święciechowa do wsparcia. 

7. Dotacje przyznane w ramach konkursu mogą być przekazane więcej niż jednemu podmiotowi.

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa niż kwota wnioskowana w ofercie.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

10. Wyniki zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Święciechowa przy ul. Ułańskiej 4 oraz ul. Rynek 14a , na stronie internetowej www.swieciechowa.pl oraz www.bip.swieciechowa.pl.

11. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

12. Każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

13. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. Warunki realizacji zadania publicznego.

1. W terminie do 2 dni roboczych od daty przekazania informacji o opublikowaniu wyników oferent zobowiązany jest do przesłania w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowej na adres Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, oświadczenia o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do nin. ogłoszenia. Od daty oświadczenia w ciągu 3 dni kalendarzowych należy przesłać dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:

1) zaktualizowaną ofertę z dopiskiem „Aktualizacja” – jeżeli dotyczy, stanowiącą załącznik do umowy,

2) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy, z uzupełnieniem o numer konta bankowego, na które ma zostać przekazana dotacja, oraz informacją o osobie/osobach, które podpiszą umowę po stronie oferenta.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia. Nieprzesłanie oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

2. Realizacja zadania może rozpocząć się najwcześniej dnia 01.12.2021.

3. Wszelkie materiały promocyjne (np. ogłoszenia, materiały konferencyjne i inne związane z zadaniem, broszury, ulotki, materiały prasowe, filmy, spoty, strony internetowe) tworzone przez beneficjentów i skierowane do opinii publicznej muszą zawierać:  - herb lub logo Gminy Święciechowa,

- wyraźną informację o dofinansowaniu projektu przez Gminę Święciechowa.

4. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową na realizację zadania publicznego. Formularz sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia. 

5. Do sprawozdania organizacja zobowiązana jest dołączyć m.in. kserokopie faktur i innych dokumentów potwierdzających nakłady poniesione w projekcie zarówno ze środków pochodzących z dotacji oraz z wkładu własnego finansowego i niefinansowego (np. karta czasu pracy wolontariusza, porozumienie wolontariackie.  Dołączyć należy również kserokopie artykułów prasowych, wydruki ze stron internetowych, zdjęcia (wydrukowane), jeżeli dotyczy, potwierdzające informowanie o realizacji projektu i odpowiednie oznakowanie logotypami.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Dotacje nie mogą być udzielane:

1) na zakup budynków, zakup gruntów;

2) na działalność gospodarczą;

3) organizacjom, które nie wywiązały się z realizacji lub nie rozliczyły zawartych z Gminą umów w poprzednich latach;

4) na dotowanie przedsięwzięć, które są już dofinansowane z budżetu Gminy. 2.  Wójt Gminy Święciechowa zastrzega sobie prawo do:

1) nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny, bez prawa do odwołania; 2) przyznania dotacji niższej niż zgłoszona w ofercie z uwagi na nieuzasadnione wydatki uwzględnione w ofercie lub ograniczoną wielkość środków finansowych w budżecie przeznaczonym na dotacje;

3) rozdysponowania kwoty niższej niż wartość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2021;

4) kontroli i oceny realizacji zadania. 

3. Dodatkowych informacji udziela pracownik UG- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, ul. Rynek14a , 64-115 Święciechowa , tel. 65 533 35 24, mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Formularz oferty pdf261.18 KBSandra Sztor
Dodatkowe oświadczenia podmiotudoc26.00 KBSandra Sztor
Karta oceny formalnejdoc50.50 KBSandra Sztor
Karta oceny merytorycznejdoc55.00 KBSandra Sztor
Oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacjidoc26.50 KBSandra Sztor
Wzór sprawozdania z realizacjipdf262.49 KBSandra Sztor
Wzór oznakowania/ herb/ logo Gminy Święciechowapng38.36 KBSandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego