Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu sierpniu 2016 r. nie przekracza 6 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie:
(a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
(b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 (Dz. U. 2016.575) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
(c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
c) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
d) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
f) niekaralność za przestępstwa umyślne,
g) nieposzlakowana opinia,
h) znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
i) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
j) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe (pożądane):
a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych ,
b) umiejętność skutecznego komunikowania się,
c) umiejętność organizowania pracy własnej,
d) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,
e) odporność na sytuacje stresowej,
f) dokładność,
g) rzetelność, systematyczność
h) zaangażowanie,
i) dyspozycyjność,
j) prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
g) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi,
p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
q) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oryginał kwestionariusza osobowego,
g) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
h) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
j) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
k) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
l) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
m) referencje.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: praca w miejscu zamieszkania rodziny z Gminy Święciechowa lub w miejscu wskazanym przez rodzinę oraz siedziba GOPS Święciechowa,
b) rodzaj wykonywanej pracy – asystent rodziny,
c) wymiar czasu zatrudnienia: 1/2 etatu, zadaniowy czas pracy
d) termin rozpoczęcia pracy: październik 2016 r.

6. Informacje dodatkowe:
Praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, konieczny będzie dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem.
Zadaniowy czas pracy oznacza pracę także w godzinach popołudniowych dostosowanych do rytmu życia rodziny.

7. Termin i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystent rodziny w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 30.09.2016 do godziny 15:00 osobiście lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

Joanna Primel
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

kwestionariusz_osobowy(2).doc

oswiadczenie_-_dot__zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych(2).doc

oswiadczenie_o_braku_skazania_prawomocnym_wyrokiem_sadu(2).doc

oswiadczenie_o_wladzy_rodzicielskiej.doc

oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych(2).doc

oswiadczenie_o_zdrowiu.pdf

oswiadczenie_obowiazek_alimentacyjny.doc

 


 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego