Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko pracy: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela  w wymiarze 1 etatu na okres roku szkolnego 2019/2020.

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;

   

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

   

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

   

 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

   

 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

   

Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,

   

 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;

   

 • umiejętność podejmowania decyzji;

   

 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;

   

 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;

   

 • umiejętność pracy w zespole;

   

 • efektywna organizacja pracy;

   

 • wysoka kultura osobista ;

   

 • dbałość o jakość wykonywanej pracy;

   

 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

   

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

   

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

   

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

   

 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

   

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;

   

 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

   

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

   

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)..

   

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela ” w terminie od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r.  do godz.15.00..
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 26.08.2019 r. do godz.15.00..


Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 08 sierpień 2019 07:37 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 sierpień 2019 07:40 Administrator Strony

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego