Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu październiku 2017 r. nie przekracza 6 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      wykształcenie średnie,

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

d)     niekaralność za przestępstwa umyślne,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

g)      znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

h)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2.      Wymagania dodatkowe (pożądane):

a)      doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

b)      umiejętność skutecznego komunikowania się,

c)      umiejętność organizowania pracy własnej,

d)     umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,

e)      umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

f)       odporność na sytuacje stresowej,

g)      dokładność,

h)      zaangażowanie,

i)        dyspozycyjność,

j)        bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

k)      znajomość programu SYGNITY,

l)        znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      przyjmowanie i rejestrowanie wniosków wraz z dokumentacją,

b)      udzielanie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na temat świadczeń   i procedury ich realizowania,

c)      weryfikacja poprawności przyjmowanych wniosków,

d)     weryfikacja wniosków w systemie teleinformatycznym,

e)      przygotowywanie projektów decyzji,

f)       terminowe sporządzanie list wypłat,

g)      przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizacji świadczeń.

 

4.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      curriculum vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

g)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

h)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

k)      ewentualne referencje.

 

5.      Warunki pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa,

b)      rodzaj wykonywanej pracy – stanowisko urzędnicze – referent,

c)      wymiar czasu zatrudnienia: pełen etat,

d)     termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2018 r.

 

6.      Termin i miejsce składania ofert.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                  w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 06.12.2017 do godziny 15:00 osobiście lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

 

 

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

TytułTypRozmiarDodany przez
Kwestionariusz osobowydoc85.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnychdoc64.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowychdoc11.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiemdoc63.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 24 listopad 2017 14:46 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 listopad 2017 14:46 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 grudzień 2017 10:19 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego