Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu kwietniu 2017 r. nie przekracza 6 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      wykształcenie:

(a)    wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,

(b)   wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 (Dz. U. 2016.575) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,

(c)    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

c)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

d)     wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

e)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

f)       niekaralność za przestępstwa umyślne,

g)      nieposzlakowana opinia,

h)      znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

i)        znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

j)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2.      Wymagania dodatkowe (pożądane):

a)      znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych ,

b)      umiejętność skutecznego komunikowania się,

c)      umiejętność organizowania pracy własnej,

d)     umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,

e)      odporność na sytuacje stresowej,

f)       dokładność,

g)      rzetelność, systematyczność

h)      zaangażowanie,

i)        dyspozycyjność,

j)        prawo jazdy kat. B

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

b)      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

c)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

d)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

e)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

f)       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

g)      wspieranie aktywności społecznej rodzin,

h)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

i)        udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

j)        motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

k)      udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

l)        podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

m)    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

n)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

o)      dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,  i przekazywanie tej oceny podmiotowi,

p)      monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

q)      sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

r)       współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

s)       współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

4.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      curriculum vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

g)      oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

h)      oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

i)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

j)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

k)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

l)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

m)    referencje.

 

5.      Warunki pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: praca w miejscu zamieszkania rodziny z Gminy Święciechowa lub w miejscu wskazanym przez rodzinę oraz siedziba GOPS Święciechowa,

b)      rodzaj wykonywanej pracy – asystent rodziny,

c)      wymiar czasu zatrudnienia: 3/4 etatu, zadaniowy czas pracy

d)     termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2017 r.

 

6.      Informacje dodatkowe:

Praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, konieczny będzie dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem.

Zadaniowy czas pracy oznacza pracę także w godzinach popołudniowych dostosowanych do rytmu życia rodziny.

 

7.      Termin i miejsce składania ofert.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystent rodziny  w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 01.06.2017 do godziny 15:00 osobiście lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922), ustawą z dnia 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.                    z 2016 r. poz. 902)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

 

 

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

TytułTypRozmiarDodany przez
Zgoda na przetwarzanie danychdoc11.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiemdoc11.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o władzy rodzicielskiejdoc18.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnychdoc64.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o stanie zdrowiapdf178.90 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie obowiązek alimentacyjnydoc13.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Kwestionariusz osobowydoc85.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 maj 2017 09:03 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maj 2017 09:04 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego