GN.271.6.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zakup energii elektrycznej – część I i II zamówienia

 

 -  otwarcie ofert odbyło się dnia 27 stycznia 2020 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

a) w I części zamówienia:

PO PROSTU ENERGIA S.A.

Al. Armii Ludowej 26

00 – 609 Warszawa

Cena jednostkowa netto: 0,3035 zł / kWh

Cena: 83 869,31 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt,

 

b) w II części zamówienia:

PO PROSTU ENERGIA S.A.

Al. Armii Ludowej 26

00 – 609 Warszawa

Cena jednostkowa netto: 0,3035 zł / kWh

Cena: 271 018,68 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt,

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

a) w I części zamówienia:

- TRMEW Obrót S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01 – 793 Warszawa,

Cena jednostkowa netto: 0,3067 zł / kWh

Cena: 84 753,60 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 59,37 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 99,37 pkt,

 

- ELEKTRA S.A., ul. Skierniewicka 10a, 01 – 230 Warszawa,

Cena jednostkowa netto: 0,3100 zł / kWh

Cena: 85 665,53 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 58,74 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 98,74 pkt,

 

- ENREX ENERGY Sp. z o.o., Al. Wojciecha Korfantego 2/142, 40 – 004 Katowice

Cena jednostkowa netto: 0,3300 zł / kWh

Cena: 91 192,33 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 55,18 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 95,18 pkt,

 

- ENIGA, Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76 – 200 Słupsk

Cena jednostkowa netto: 0,3527 zł / kWh

Cena: 97 465,26 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 51,63 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 91,63 pkt.

 

b) w II części zamówienia:

- TRMEW Obrót S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01 – 793 Warszawa,

Cena jednostkowa netto: 0,3191 zł / kWh

Cena: 284 949,13 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 57,07 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 97,07 pkt,

 

- ENREX ENERGY Sp. z o.o., Al. Wojciecha Korfantego 2/142, 40 – 004 Katowice

Cena jednostkowa netto: 0,3300 zł / kWh

Cena: 294 682,59 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 55,18 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 95,18 pkt,

 

- ELEKTRA S.A., ul. Skierniewicka 10a, 01 – 230 Warszawa,

Cena jednostkowa netto: 0,3313 zł / kWh

Cena: 295 843,46 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 54,97 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 94,97 pkt,

 

- ENIGA, Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76 – 200 Słupsk

Cena jednostkowa netto: 0,3449 zł / kWh

Cena: 307 987,95 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 52,80 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 92,80 pkt.

 

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - nie dotyczy.

 

4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - nie dotyczy.

 

5. Uzasadnienie wyboru oferty:

a) w I części zamówienia:

Złożona przez firmę PO PROSTU ENERGIA S.A. oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

b) w II części zamówienia:

Złożona przez firmę PO PROSTU ENERGIA S.A. oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP:                                                                          

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                                             

Święciechowa, 19.02.2020 r.

 

   Zatwierdzam          

               Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                   /-/ mgr inż. Marek Lorych