FS.271.10.2021

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

 

„Budowa chodnika oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach”:

Część 1 – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach

Część 2 - Budowy chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 7 września 2021 r., do godz. 10.00 zostały złożone oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Część 1 – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.

ul. Bema 33

64 – 100 Leszno

cena: 381 092,73 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofert:

 

1) DROGTRANZ Sp. z o.o.

ul. Witosa 8

 56 – 200 Góra

 

Oferta odrzucona.

 

2) INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64 – 000 Kościan

cena: 496 402,17 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 46,06 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 86,06 pkt.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia w Części 1 wybrał ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64 – 100 Leszno, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Część 2 - Budowy chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.

ul. Bema 33

64 – 100 Leszno

cena: 59 262,93 zł (brutto),

okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofert:

1) DROGTRANZ Sp. z o.o.

ul. Witosa 8

 56 – 200 Góra

Oferta odrzucona.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia w Części 1 wybrał ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64 – 100 Leszno, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 1 października 2021 r.                                           

 

                                                                                                 

 

                                                                                                    Zatwierdzam

                                                                                                                          Z upoważnienia Wójta

 /-/ mgr Patryk Tomczak

 Zastępca Wójta Gminy Święciechowa