FS.271.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap IV

 

-  otwarcie ofert odbyło się dnia 3 kwietnia 2020 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

DROGTRANZ Sp. z o.o.

ul. Witosa 8

56 – 200 Góra

 

cena: 392 950,46 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 

1) „INSTAL - GŁOGÓW” Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 5

67 – 200 Głogów

cena: 429 483,42 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 54,90 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 94,90 pkt.

 

2) FSK BRUK Krystian Miś

ul. Lipowa 58

64 – 150 Wijewo

cena: 459 178,27 (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 51,35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 81,35 pkt.

 

3) Konsorcjum firm:

Lider: LU – MAX Łukasz Masłowski

ul. Święciechowska 158, 64 – 100 Leszno

Parter: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158, 64 – 100 Leszno

cena: 432 956,29 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 54,46 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 94,46 pkt.

 

4) MARDROG Maciej Kubacha

ul. Bułgarska 10

Piechanin

64 – 020 Czempiń

cena: 488 850,68 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 48,23 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 88,23 pkt.

 

5) PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63 – 820 Piaski

cena: 473 328,01 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 49,81 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 89,81 pkt.

 

6) Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala

Sobiałkowo 140

63 – 910 Miejska Górka

cena: 458 624,70 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 51,41 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 91,41 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 

1) P.P.H.U. Ogólnobudowlane WILERBUD

ul. Krzywińska 28

Kąkolewo

64 – 113 Osieczna

 

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

 

2) NODO Sp. z o.o.

ul. Gronowska 46

64 – 100 Leszno

 

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę DROGTRANZ Sp. z o.o., ul. Witosa 8, 56 – 200 Góra, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                             

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 24.04.2020 r.

           Zatwierdzam

                               Wójt Gminy Święciechowa

                       /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 kwiecień 2020 14:18 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 kwiecień 2020 14:19 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego