FS.271.23.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare

 

-  otwarcie ofert odbyło się  dnia 17 grudnia 2018 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

GREENSPORT

Anna Straszewska

ul. Zamkowa 40 a/5

40 – 415 Katowice

cena: 148 886,86 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 54,16 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 94,16 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

1) SODEX Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 22

Złotniki

62 – 002 Suchy Las

cena: 134 396,22 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 90,00 pkt.

 

2) Complexe Sportif

Grażyna Kowalska

ul. Kościuszki 4/3

05 – 240 Tłuszcz

cena: 137 276,20 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 58,74 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 88,74 pkt.

 

3) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „MONOBET”

Marian Andrzejewski

ul. Wrocławska 14 c

87 – 617 Bobrowniki

cena: 171 878,82 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 46,92 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 86,92 pkt.

 

4) „TOLIMA” s.c.

L.T. Kurzawa

ul. Wiosenna 6

67 – 200 Głogów

cena: 152 256,57 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,96 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 82,96 pkt.

 

5) Apis Polska Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 85

37 – 500 Jarosław

cena: 248 570,55 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 32,44 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 1 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 58,44 pkt.

 

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

4. Odrzucono 3 oferty.

 

5. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Otwarcie ofert na zadanie - „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare”  - odbyło się  dnia 17 grudnia 2018 r.  Wpłynęło 9 ofert. Trzy oferty zostały odrzucone. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej jako Pzp,  odrzucono dwie oferty. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający we wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie związania ofertą – działając na podstawie art.85 ust. 2 ustawy Pzp poinformował, że oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców z potwierdzeniem przedłużenia terminu ważności wadium, lub wniesieniu nowego wadium – należało dostarczyć do zamawiającego do dnia 11 stycznia  2019 r.

Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie poinformowali Zamawiającego, że nie wyrażają zgody bądź, że wyrażają zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, jak również nie wnieśli  wadium na przedłużony okres związania ofertą. Brak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niezłożenie potwierdzenia przedłużenia terminu ważności wadium, lub niewniesienie nowego wadium należało uznać za niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i w konsekwencji oferty odrzucić.

Podstawa prawną do odrzucenia trzeciej oferty był  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Zgodnie z dyspozycją rozdziału 10 pkt 12 lit. g) SIWZ  Zamawiający wymagał dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na bazie załączonych przedmiarów robót.

Stosownie do rozdziału 12 ust. 2 SIWZ  na podstawie kosztorysu ofertowego  ustala się  cenę brutto oferty.  Z uwagi, iż wynagrodzenie - w niniejszym postępowaniu  - ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego, kosztorys ofertowy jest częścią oferty i  nie podlega uzupełniniu w trybie art. 25 ustawy Pzp.

Wykonawca do oferty nie dołączył kosztorysu ofertowego, więc złożył ofertę nie spełniającą wymogów treści SIWZ (nieodpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym samym oferta podlegała odrzuceniu).

 

Złożona natomiast przez Firmę GREENSPORT Anna Straszewska ul. Zamkowa 40 a/5, 40 – 415 Katowice oferta spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta  jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 30.01.2019 r.

 

Zatwierdzam             

                  Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych