FS.271.19.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach

 -  otwarcie ofert odbyło się  dnia 8 listopada 2018 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp.  z o.o.

ul. Bema 33

64 – 100 Leszno

 cena: 483 675,16 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 Uzasadnienie wyboru:

Złożona przez ww. Firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2.      Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 1) P.P.H.U. Ogólnobudowlane WILERBUD

ul. Krzywińska 28

Kąkolewo

64 – 113 Osieczna

 cena: 509 455,30 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 56,96 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 96,96 pkt.

 3. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 13.12.2018 r.

 

 Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych