FS.271.14.2018

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach

 

-  otwarcie ofert odbyło się  dnia 13 września 2018 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

POLKOP Paweł Poloch

ul. 55 Pułku Piechoty 18

64 – 100 Leszno

 cena: 221 172,45 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożona przez ww. Firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 

1) Firma Usługowo – Handlowa Jacek Maleszy

ul. Gronowska 35

64 – 100 Leszno

cena: 267 525,- (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 49,60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 89,60 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie odrzucono.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie wykluczono.

 

5. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 27 września 2018 r.                  

                                Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                          /-/ mgr inż. Marek Lorych