FS.271.12.2018                                                                                                                                                                                                      Święciechowa, dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

___________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach”.

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - ze zmianami) informuje,  że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 231 078,50 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 160 000,- zł.

 

                                                                                                                Zatwierdzam

 Z upoważnienia Wójta

/-/ mgr Patryk Tomczak

 Zastępca Wójta Gminy Święciechowa