FS.271.5.2018

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie

 

-  otwarcie ofert odbyło się  dnia 7 maja 2018 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

BRUKPOL Sp. z o.o.                                                   

Strzelce Wielkie 81 c                                                           

 63 - 820 Piaski

cena: 432 426,98 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 1 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 96 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Złożona przez ww. Firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

1) MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.               

ul. Wadowicka 8W

30 - 415 Kraków

cena: 584 909,71 (brutto),

okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 44,36 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 25 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 74,36 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone  - nie odrzucono.

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie wykluczono.

5. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                             

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 18 maja 2018 r.                                             

  Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                              /-/ mgr inż. Marek Lorych