ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

„Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach”

 

-  otwarcie ofert odbyło się  7 września 2017 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

BRUKARSTWO-HC

Firma Usługowo-Handlowa Henryk Cieplik

ul. Generała Dowbora – Muśnickiego 9/13

64 – 100 Leszno

cena: 194 654,02 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. Firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1) BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 81 c

63 – 820 Piaski 

cena: 314 790,83 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 37,10 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 77,10 pkt

3. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy:                                                                                  

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

                                                 

Święciechowa, 15 września 2017 r.                           

                       Zatwierdzam

 

                                                                                                              Z upoważnienia Wójta

                                                                                                             /-/ mgr Patryk Tomczak

                                                                                                     Zastępca Wójta Gminy Święciechowa