Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ_przedmiar robót

Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ_wykaz robót

Załącznik nr 5 do SIWZ_oświadczenie o niewykluczeniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SIWZ_wzór umowy

Załączniki w formacie edytowalnym