Dnia 26 lipca 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 631 200,00 zł brutto, w tym:

- na I część zamówienia  - dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych - 295 800,00 zł,

- na II część zamówienia - dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie - 335 400,00 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 5a776487-9b09-4638-a47e-531befb00c46

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5a776487-9b09-4638-a47e-531befb00c46

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka