Dnia 18 października 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że na realizacje zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 157 543,00 zł brutto.

 

Dnia 15 października 2021r.dodano:

"Wyjaśnienia nr 4 do SWZ z dnia 15 października 2021r."

"Schemat instalacji odgromowej"

"Protokół odbioru z pomiarami instalacji odgromowej"

 

Dnia 13 października 2021r. dodano:

"Modyfikację nr 2 do SWZ z 13.10.2021r."

"Zmodyfikowany SWZ z 13.10.2021r."

"Załącznik nr 1 do SWZ" w formacie .pdf i .doc

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2021r.

 

Dnia 13 października 2021r.dodano "Wyjaśnienia nr 3 z dnia 13.10.2021r."

 

Dnia 11 października 2021r. dodano "Wyjaśnienia nr 2 z dnia 11.10.2021r."

 

Dnia 8 października 2021r. dodano:

"Wyjaśnienia nr 1 do SWZ z 08.10.2021r."

"Modyfikację nr 1 do SWZ z 08.10.2021r."

"Zmodyfikowany SWZ z 08.10.2021r."

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.10.2021r.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: ab517313-edb1-4033-bd1a-fdda715edabb

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ab517313-edb1-4033-bd1a-fdda715edabb

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka