Święciechowa dnia  28.02.2022r.

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości

 

                                  Informację o wyniku przetargu

1.W  dniu   18 lutego 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a  odbył się ustny   przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem dawnego przedszkola i budynkami gospodarczymi .

Przetargiem objęto  zabudowaną działkę gruntu, położoną w obrębie wsi Strzyżewice oznaczoną  nr ewidencyjnym  269/1 o pow. 0,2898 ha  zapisana w księdze wieczystej PO1L/00029920/4.

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 4

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości  671.405,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 678.125,00zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

 Stacje Paliw Jespol

 Henryk Jessa.

 

 

                                                                                              

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Święciechowa dnia 28.02.2022

Zdjęto tablicy ogłoszeń UG Święciechowa dnia 07.03.2022