Dnia 3 listopada 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 264 805,71 zł brutto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu:0104be3c-3dad-4773-b381-b144550c8a3d 

Link do postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0104be3c-3dad-4773-b381-b144550c8a3d

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka