Dnia 11 października 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizacje zadania zamierza przeznaczyć kwotę 254 808,00 zł brutto

Dnia 8 października 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 08.10.2021 r."

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 33b463e1-eee7-4277-b461-31338c7fc4d7

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33b463e1-eee7-4277-b461-31338c7fc4d7

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka